Byens Begravelser

v/ Isabella Troldeberg

En hjælpende hånd i en svær tid

Økonomi

Som udgangspunkt lader man oftest afdødes formue betale begravelsen.
Hvis der ikke er midler i boet til at dække udgifterne, er det den person, der bestiller begravelsen, som hæfter for betalingen.
Til hjælp er der ved dødsfald en række tilskud, som muligvis er relevante.
Nogle kommer automatisk til udbetaling og nogle kan jeg hjælpe med at søge.

Begravelseshjælp fra kommunen
Vi gennemgår sammen mulighederne for begravelseshjælp fra afdødes bopælskommune og jeg er gerne behjælpelig med at søge begravelseshjælp ud fra få, enkle oplysninger om afdødes formueforhold.
Begravelseshjælpen vil altid udgøre minimum 1.050 kr., hvis afdøde var født før 1. april 1957. Flere oplysninger om kommunal begravelseshjælp findes her.

Sygeforsikringen Danmark
Hvis afdøde var medlem af Sygeforsikringen Danmark, gruppe 1 eller 2, udgør begravelseshjælpen herfra 1.400 kr. Denne udbetales automatisk til afdødes NemKonto.

Gruppelivsforsikring
En gruppelivsforsikring er ofte tegnet gennem en fagforening men også enkelte arbejdspladser tilbyder deres ansatte en sådan forsikring.
Jeg har mulighed for, at hjælpe med ansøgning om udbetaling af gruppelivsforsikring fra fagforbund.

Efterlevelsespension
Efterlevelsespension kan udbetales til den længstlevende ægtefælle i tre måneder, hvis begge ægtefæller var folkepensionister og var samboende ved dødsfaldet.
Efterlevelsespensionen udgør begge ægtefællers pension i tre måneder, dog ændres skatteforholdene således, at der betales fuld skat af afdødes del af beløbet.
Efterlevelsespension udbetales også til samlevende, hvor den efterladte er arveberettiget efter afdøde.

Efterlevelseshjælp
kan bevilges i særlige tilfælde, hvor en ægtefælle ikke kan modtage efterlevelsespension og er særlig økonomisk trængt. Man skal have boet på samme adresse som afdøde i tre år før dødsfaldet. Derudover skal en række forhold vedrørende indtægt og formue være opfyldt.

Efterlevelseshjælp – lån i egen bolig
Hvis den efterladte er fyldt 65 år eller får efterløn, pension eller delpension og har formue bundet i fast ejendom, kan man efter særlige regler, bevilges et lån i ejendommen. Dette skal først betales tilbage ved salg af huset, her dog tillagt renter.
Efterlevelseshjælp udbetales også til samlevende, hvor den efterladte er arveberettiget efter afdøde.
Du kan kontakte BorgerServiceCenteret i din kommune for at få tilsendt en ansøgningsblanket vedrørende efterlevelseshjælpen. Hjælpen er en skattepligtig engangsudbetaling og kan søges i op til seks måneder efter dødsfaldet.

ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension
Som hovedregel indbetaler alle lønmodtagere mellem 16 og 67 år til en ATP ordning.
I forbindelse med dødsfald, vil ATP automatisk sørge for udbetaling til de efterladte.

Efterindtægt
Efterindtægt svarende til ca. tre måneders løn, udbetales til efterladte efter en funktionær- eller tjenestemandsansat. Arbejdsgiveren kan oplyse nærmere.

Forsikringer
Forsikringer efter afdøde indgår i boet, hvis der ikke er indsat en begunstiget modtager af forsikringssummen. Denne skal dog betale boafgift af forsikringen, uanset den øvrige behandling af boet.
Hvis dødsfaldet er sket som følge af en ulykke, vil følgende forsikringer kunne komme til udbetaling:

  • Ulykkesforsikring.
  • Arbejdsskadeforsikring. Der udbetales først et overgangsbeløb, senere selve forsikringssummen.
  • Ansvarsforsikring. Ved trafikuheld kan der i en del tilfælde udbetales erstatning til de efterladte uanset hvem, der bar ansvaret for ulykken.